سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا علی محمدی – دانشجویکارشناسی ارشد هوافضا
محمدرضا حیدری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
جعفر شفیعی – کارشناس ارشد
مهدی بهشتی –

چکیده:

برایهدایت موشک ها درحین پرواز جسم پرنده بایستی به سیستم کنترل نیروی پیشران مجهز گشته این سیستم امکان تامین سه گشتاور پیچ و سمت و روال را داشته باشد دراین پژوهش تحلیل دینامیکی سامانه کنترل بردار تراست انجام گرفته است به این منظور تهیه مدل ریاضی مرتبط با مدل فیزیکی سامانه مورد بررسی قرارمیگیرد سیستم مورد بررسی دارای دو المان بوده و سیستم کنترل نیروی پیشران نیز خود شامل چهارالمان اصلی است. منابع تغذیه، عناصر کنترلی، عملگرها، عناصر انتقال دهنده اطلاعات و شیرکنترلی درادامه رفتار سیستم با استفاده از مجموعه معادلات حاصل درمحیط Simulink نرم افزار MATLAB شبیه سازی گردیده و درنهایت پاسخ های حاصل از مدلشبیه ساز با آزمونهای واقعی انجام شده برروی سیستم مورد مقایسه قرارگرفته اند.