سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا علی محمدی – دانشجویکارشناسی ارشد هوافضا
داود رمش – دانشجوی دکتری هوافضا
محمدرضا حیدری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

سیستمهای فشارگذاری عمدتا وظیفه تحت فشارقراردادن مخازن سوخت و اکسید برای تامین فشار ورودی پمپ ها را دارا می باشند دراین پژوهش تحلیل دینامیکی سیستم فشارگذاری مخزن سوخت یک سامانه پیشران فضایی انجام گرفته است به این منظور تهیه مدل ریاضی مرتبط با مدل فیزیکی سیستم دمش گرم مورد بررسی قرارمیگیرد کلیه معادلات ریاضی به کارگرفته شده غیرخطی می باشند سیستم مورد بررسی دارای چهار المان اصلی تانک سوخت لوله تخلیه محفظه اختلاط المان های انتقال سیال لوله ها می باشد درادامه رفتار سیستم با استفاده ازمجموعه معادلات حاصل در محیط Simulink نرم افزار Matlab شبیه سازی گردیده و در نهایت پاسخ های حاصل از مدلشبیه ساز با آزمونهای واقعی انجام شده برروی سیستم دمش گرم مورد مقایسه قرارگرفته اند.