سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان خوشه گیر – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی:
نوشین صداقت – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین – طوسی
سیامک بوداقپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی:

چکیده:

یکی از منابع آلودگی عمده محیط زیست و بالاخص هوا، منابع صنعتی بخصوص آلودگی های ناشی از فلرهای مناطق بهره برداری نفت می باشد. آگاهی از نحوه پخش و پراکنش آلاینده های گازی خروجی از فلرهای می تواند در حفظ ایمنی کارکنانو انجام اصلاحات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو در این تحقیق میزان غلظت آلاینده های گازی CO ، NOX و SO2 از یک فلر ظرفیت پایین بدون عامل اختلاط با استفاد از مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار فلوئنت بصورت دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور محدوده ای به ابعاد ۲۸۶ × ۲۰۵۰ متر به عنوان دامنهمحاسباتی در نظر گرفته و این دامنه به ۲۲۰۰۰ حجم کنترلی چهار وجهی تقسیم و با فرض مدل K-ε RNG برای جریان های آشفته مورد بررسی قرار گرفته است. نمودار پیش بینی شده غلظت با مقادیر اندازه گیری شده و استاندارد هوای پاک مورد مقایسه قرار گرفته و میزان غلظت هر سه آلاینده از استاندارد مجاز هوای پاک بیشتر بوده است. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد که تعیین میزان غلظت آلاینده های گازی در قالب ارضاء قوانین دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری بسیار مفید و توانمند برای مدل سازی پخش آلاینده ها در هوا در اطراف فلر می باشد