سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ریحانه بندری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران، پردیس ابو
محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ۳

چکیده:

ستفاده مناسب از آب مخازن سدها به عنوان تأمین کننده اصلی آب بخش کشاورزی، شرب و صنعت در ایران در پرتو مدیریت و بهر هبرداری بهینه از مخازن سدها امکان پذیر است و این خود بدون اطلاع از میزان جریان ورودی به مخازن سدها در دور ههای زمانی آتی ممکن نمیباشد. در این راستا، برآورد هرچه دقیقتر مقدار آورد رودخانه به مخزن سد به دلیل اهمیتی که در مدیریت و بهر هبرداری از مخزن، تولید انرژی بر قآبی، سیستم هشدار سیل و طراحی ساز ههای کنترل کننده دارد، از موضوعات با اهمیت در مهندسی منابع آب محسوب میشود. یکی از مشهورترین روشهای پیشبینی جریان، مدلهای سری زمانی هستند. در این تحقیق به منظور پیشبینی جریان روزانه توسط مدلهای سری زمانی از روش باکس-جنکینز ۱ استفاده شده است. با توجه به اینکه داد هها روزانه هستند و دارای الگوی فصلی هستند، با بهرهگیری از سری فوریه، عوامل میانگین و انحراف معیار داد ههای آبدهی روزانه ایستگاه تله زنگ واقع در بالادست سد دز، برای دوره ۲۸ ساله با پریود ۳۶۵ روزه برآورد شدند. پس از محاسبه این عوامل، داد ههای مشاهداتی آبدهی روزانه توسط عوامل یادشده استاندارد شدند. پس از استاندارد کردن دادهها، نتایج تحقیق نشان داد که الگوی فصلی دادهها، توسط عوامل محاسبه شده با سری فوریه حذف شده است. پس از حذف کردن الگوی فصلی داد ههای مشاهداتی توسط سری فوریه، مدلهای میانگین متحرک جامع خودهمبستهARIMA) مختلفی به داد ههای استاندارد شده برازش داده شد و در نهایت با استفاده از شاخصAIC و در نظر گرفتن حداقل تعداد عوامل مدل، بهترین مدل انتخاب گردید