سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استاد گروه مهندسی عمران- راه و ترابری؛ دانشگاه تربیت مدرس
یاشار زینالی فرید – کارشناس ارشد راه و ترابری؛ دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شریف یزدی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ترانزیت در منطقه اکو ۱ ، به دلیل عدم دسترسی به آب های آزاد، نقش حیاتی برای توسعه اقتصادی کشورهای آسیای میانه ایفا می کند.لازمه بهبود ترانزیت نیز، وجود زیربناها و ارایه خدمات مناسب در طولمسیر ترانزیت میباشد.زیربناهای ضعیف و خدمات نامناسب، باعث استفاده از مسیرهای جایگزین می شود.توسعه پارک های لجستیکی، نقش مؤثری را در ارایه خدمات مناسب به کالاهای ترانزیتی ایفا می نماید. دراین تحقیق، با بررسی تقاضا و عرضه موجود در منطقه اکو، مناطق قطب های ترانزیتی به عنوان مکان مناسب جهت احداث پارک های لجستیکی انتخاب شده است. در ادامه مدلی به صورت مدل برنامه ریزیخطی عدد صحیح صفر و یک برای مکان یابی بهینه قطب های ترانزیتی ارایه گردیده است. حل مدل به روش انشعابو تحدید و با استفاده از نرم افزار ۸ Lingo انجام شدهاست.مدل مربوطه برای شرایط ایران اجرا شده و به صورت یک شبکه ۴ قطبی ارایه شده است که حائز شرایط بهینه اقتصادی می باشد.