سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا احمدی راد – دانشجوی دکتری صنایع
فرید خوش الحان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی ستاک – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله مدل یکپارچه موجودی دریک زنجیره تامین دوسطحی شامل یک خریدار و یک فروشنده توسعه داده شده است فرض میگردد که محمولههای دریافتی علاوهب رکالاهای مرغوب شامل کالاهای نامرغوب نیز است و همچنین نظرتقاضا وابسته به قیمت می باشد ودرنتیجه به طور همزمان تصمیمات موجودی و قیمت گذاری اتخاذ میگردد پس ازمدلسازی ریاضی مساله بیان شده مقدار بهینه سود موردانتظار زنجیره تامین تحت تصمیمگیری یکپارچه و غیریکپارچه تعیین و مقایسه میگردد درادامه مثال عددی به همراه تجزیه و تحلیل حساسیت به منظور تحلیل مدل و بررسی تاثیر پارامترها برروی جواب بهینه ارایه میشود. نتایج عددی نشان میدهد که همکاری اعضای زنجیره تامین موجب افزایش سود زنجیره میگردد و هرچقدر تقاضا به قیمت حساس تر باشد این افزایش سودحاصله ازیکپارچه سازی بیشتر خواهد بود.