سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
آذر عربی – محقق موسسه رایان آب نوآور(هیدروانفورماتیک)

چکیده:

رواناب یکی از پارامترهای مهم چرخه آبی طبیعت و مدیریت منابع آب، بخصوص مدیریت حوضه های آبریز می باشد. در این تحقیق به منظور برآورد رواناب حوضه های آبریز رودخانه آجی چای، معادلات منطقه ای مختلف و نیز روش های تجربی شامل جاستین، ای کار، لیسی و کوتاین مورد بررسی قرار گرفتند. هر یک از این روش ها از یک سری پارامترهای ورودی که عمدتا مشخصات فیزیکی حوضه می باشد، تشکیل شده اند. در تحقیق حاضر این روش ها با مدل های منطقه ای مورد مقایسه شده و مدل منطقه ای تک متغیره و نیز چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، با در نظر گرفتن متوسط قدر مطلق خطای نسبی هر یک از این روش ها مناسب ترین روش برآورد آبدهی معرفی شد. نتایج نشان داد که مدل منطقه ای دو متغیره به عنوان مناسب ترین روش برآورد آبدهی سالانه رودخانه آجی چای معرفی گردید.