سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید نبوی – کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
محسن خادمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
عزیز رحیمی چاکدل – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه گلستان

چکیده:

سفره راندگی چهارباغ در جنوب شهرستان گرگان و کمربند رانده- چینخورده البرز شرقی قرار دارد. با توجه به چینش سازندها در سفره راندگی مطالعهشده، وجود یک ترافشارش در آن شناسایی گردید. ترافشارش به صورت ترکیبی از برش ساده و کوتاهشدگی افقی در عرض و طویلشدگی قائم در طول صفحه برش همراه است. مدلی برای کرنش در ترافشارش بر اساس شکل و جهتگیری بیضوی کرنش نهایی و همچنین کشیدگی و چرخش خطوط ارائه شده است. کوتاهشدگی در عرض این نوع از ترافشارشها منجر به ایجاد بیضوی پهن شده ۱< K میشود. ماتریس کرنش ترافشارش مورب حاصل از برش محض نشان میدهد که هر سه محور بیضوی کرنش نهایی با یک خط مرجع موازی نیستند و طی دگرریختی، متحمل چرخشهای غیرصفحهای پیچیدهای میگردند. ترافشارشهای مورب سبب ایجاد دگرریختی پهنشدگی ناهممحور میشود. در ترافشارشهای مورب، مؤلفهای از چرخش حول محورهای بیضوی کرنش نهایی وجود دارد که کرنشها در این حالت تقارن تریکلینیک دارند. همچنین در طی دگرریختی پیشرونده، جهتگیری هر سه محور بیضوی کرنش نهایی در فضای سهبعدی تغییر پیدا کرده و سبب چرخش برگوارگیها به سمت توازی با مرزهای آن میگردد.