مقاله مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند Determination of an appropriate model for optimum use of N fertilizer in furrow irrigation که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله چغندرقند از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند Determination of an appropriate model for optimum use of N fertilizer in furrow irrigation
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله کود نیتروژن
مقاله مدل چند جمله ای درجه دو
مقاله مصرف اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی سیدمعین الدین
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آذری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد مقدار بهینه کود مصرفی برای کاهش هزینه تولید و مخاطرات زیست محیطی و افزایش عملکرد ضروری است. نیاز بهینه و اقتصادی کود با استفاده از برازش یک مدل بر داده های عملکرد نسبت به کود مصرفی به دست می آید. در تحقیق حاضر به منظور تعیین مدل مناسب تابع تولید چغندرقند نسبت به مصرف کود نیتروژن و برآورد مقدار بهینه اقتصادی کود مدل های چندجمله ای درجه دو، جذری، میچرلیخ، هیپربولیک مثلثاتی، چندجمله ای درجه دو با آستانه و خطی با آستانه استفاده شد. داده های مورد استفاده نتایج یک آزمایش در پنج سطح کودی نیتروژن خالص شامل: صفر، ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار و با سیستم آبیاری نشتی در سه تکرار در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بود. مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن بر اساس قیمت های کود و محصول در سال های مذکور به دست آمد. مقدار کود با توجه به نسبت قیمت کود به محصول و نوع مدل مورد استفاده متفاوت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل چندجمله ای درجه دو برای توصیف تابع تولید و مقدار بهینه اقتصادی کود در زراعت چغندرقند مناسب است. با کاربرد این مدل مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۲۳۵٫۸ و ۲۴۸٫۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن با استفاده از این مدل در سال ۱۳۹۰ بر اساس مدل سال ۱۳۸۲ با نرخ مصوب و آزاد کود اوره به ترتیب ۲۳۴٫۷ و ۲۲۵٫۱ کیلوگرم در هکتار و بر اساس مدل سال ۱۳۸۳ به ترتیب ۲۴۷٫۹ و ۲۴۰٫۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.