سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید سعید میرواحدی – دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه کنتربری، نیوزیلند

چکیده:

یکی از موضوعاتی که در ادبیات کارآفرینی کمتر مورد بحث قرار گرفته است مقوله رشد سریع در شرکت های کارآفرینی است. برخی شرکتهای کارآفرینی در مقطعی از فعالیت خود، رشد سریعی را تجربه میکند که عموما این رشد پایدار نیست (Storey، ۲۰۱۱)؛ این مقاله قصد دارد با بررسی علل رشد سریع، زمینه واکنش کارآفرینان را به موقعیتهای منجر به رشد سریع فراهم آورد. این تحقیق با بررسی نقش سه عامل اقبال، امکان گرایی و بازار یابی کارآفرینی، مدلی برای به تصویر کشیدن فرآیند رشد سریع رد شرکتها را ارائه نموده است. اولین مفهومی که در این مقاله به آن پرداخته می شود اقبال است که به معنی اتفاقات خوشایندی است که توسط عواملی چون جستجو، دانش پیشین و احتمالات پشتیبانی می شود و با کمک فاکتورهای چون ارتباطات کاری و شخصی قابل کنترل است (Dew, 2009; McBirnie, 2008). امکان گرایی دومین عامل مورد بررسی در این تحقیق است که به استفاده از امکانات موجود برای کارآفرین می پردازد (Sarasvathy, 2001). آخرین عامل نیز بازاریابی کارآفرینی است که با دو مشخصه ی کارآفرینی محوری و بازار محوری انکان حضور موثرتر در بازار را فراهم می کند (Hills & Hultman, 2011; Morrish, 2011). در نهایت، از ارتباط این عوامل با یکدیگر مدل مفهومی رشد سریع در شرکت های کارآفرینی و گزاره های مفهومی مرتبط با آن استخراج شده که بر نقش اقبال به عنوان یکی از منابع فرصت و استفاده از استراتژی های امکان گرایی و بازار یابی کارآفرینی تاکید می کند.