سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم صلوی تبار – مدیر بخش مناب عآب شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران
هادی مورکی علی آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران آب

چکیده:

تخمین مقدار رواناب ورودی به سدهای ذخیرهای، اولین و مه مترین قدم در برنامهریزی و تخصیص بهینه آب به منابع مصرف و همچنین تولید انرژی برقابی به شمار میآید. یکی از روشهای تخمین این روانآب، شبیهسازی جریان رودخانه است. روش معمول در شبیهسازی جریان رودخانه و تعیین هیدروگراف خروجیش از حوضه آبریز، تلفیق دو مدل منفرد آب سطحی و زیرزمینی است که در اکثر اوقات این تلفیق با ناسازگاری همراه خواهد بود و نتایج خوبی بهدست نمیآید؛ بههمین دلیل لازمست به جای تلفیق دو مدل منفرد، از یک مدل جامع و کلنگر استفاده نمود. در این مقاله با تکیه بر مدل مفهومیHBV مدلی جامع و کلنگر در نرمافزارVensim تهیه شده است که قادر است به مدلسازی پدیده بارش – روانآب بهصورت پیوسته و در بازه زمانی روزانه بپردازد و با واسنجی پارامترها در نرمافزار مذکور، روانآب خروجی از حوضه آبریز و همچنین آب ورودی به سد تعیین میگردد. مدل ایجاد شده برای دادههای اندازهگیری شده در حوضههای آبریز بند ارومیه و رودک بهکار گرفته شد و نتایج، همبستگی بالایی را بین آبدهی مشاهده شده با آبدهی محاسباتی نشان میدهند