مقاله مدل معادله همزمان بر اساس روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته برای مطالعه اثر عوامل مدیریتی بر عملکرد سرمایه گذاری کارخانه های تولیدی استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مدل معادله همزمان بر اساس روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته برای مطالعه اثر عوامل مدیریتی بر عملکرد سرمایه گذاری کارخانه های تولیدی استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته
مقاله حداقل مربعات جزئی
مقاله حداکثر نسبت درستنمایی
مقاله مدل عامل مدیریتی
مقاله مدل معادله همزمان
مقاله استان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از ارائه این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر اقتصادی بر عملکرد سرمایه گذاری می باشد. ارتباطهای موجود بین عوامل مدیریتی و عملکرد اقتصادی توسط مدل معادله همزمان براساس روش برآوردی ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته بررسی شده اند. همچنین در این تحقیق مقایسه هایی بین روشهای برآوردی ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حداقل مربعات جزئی و ماکزیمم نسبت درستنمایی بر روی ۴۰ کارخانه تولیدی استان کرمانشاه انجام شده است، که پس از بررسی نتایج بدست آمده در تحقیق پیش رو به این نتیجه می توان رسید که با توجه به مزیتهای بیشتر و خطای کمتر روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته نسبت به محدودیتها و خطاهای بیشتر روش رایج حداقل مربعات جزئی و ماکزیمم نسبت درستنمایی، این روش می تواند جایگزین معتبر و مناسبی جهت برآورد ضرائب رگرسیونی و خطاها در مدل معادله همزمان باشد.