مقاله مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات
مقاله اثربخشی سازمانی
مقاله سازمان های ورزشی
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله ارتباطات فردی
مقاله مدیران ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجوی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی مدیران سازمان های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش ۶۷۰ نفر از مدیران ورزشی سازمان های ورزش ایران بود. نمونه آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه ای، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون جی، ارتباطات بین فردی گراهام، اثربخشی سازمانی هسو با پایایی ۰٫۸۱، ۰٫۸۶ و ۰٫۹۰ بود. از طریق روش آماری استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی تاثیر متغیرهای مشاهده شده بر متغیرهای مکنون پرداخته شد. یافته ها نشان داد ارتباط معناداری بین مهارت های ارتباطی، ارتباطات بین فردی با بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی در سطح (P£۰٫۰۵) وجود دارد. از این رو نتایج اجرای مدل های اندازه گیری برای تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی، ارتباطات بین فردی بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدل های مفهومی پژوهش را تایید کرد.