سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید مهدی گلستان هاشمی – بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی،تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری و کارآفر

چکیده:

عصرحاضر دوران جنبش نوآوری است درسراسر جهان چالش ایجاد قابلیت نواوری نظام دارهم ازجنبه علمی و نظری و هم ازجنبه عملی و کاربردی موردتوجه فزاینده می باشد سازمان ها همواره به دنبال هستند که بفهمند چه چیزهایی نیازدارند و چه کارهایی باید انجام دهند تانوآوریبه حداکثر برسد و نوآوری درهمه زمان ودرهمه جا درسازمان وجود داشته باشد توسط پژوهشگران حوزه مدیریت نوآوری رویکردها و مدلهای مختلفی برای توسعه فرایندهای مدیریت نوآوری ارایه گردیدهاست دراین مقاله مدل کلی مدیریت نوآوری جامع TIM به عنوان رویکردی بنیادی برای یک نظام جامع مدیریت نواوری درسازمان های ایرانی معرفی شده است.