سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله مدل مداری جدیدی برای مدلسازی تخلیهجزئی در کابل حاوی درخت الکتریکی پیشنهاد شده است. در این مدل، کل محیط درخت الکتریکی به صورت یکمخروط ناقص فرض میشود که از یک برآمدگی سطحی هادی کابل رشد کرده است. با این فرض، مدلی چند لایهای متشکل از مقاومتها، خازنها و کلیدها برای مدلسازی تخلیهجزئی در درخت الکتریکی ارائه شده است. برای در نظر گرفتن مشخصات تصادفی وقوع تخلیهجزئی و همچنین رسیدن به الگوهای موجود از تخلیهجزئی در درخت الکتریکی، از توابع احتمالاتی و منطقی برای کنترل وقوع جرقه در کانالهای درخت استفاده شده است. مزیت اصلی این مدل نسبت به مدلهای موجود این است که تمامی اجزای مدار تعریف شده و قابل محاسبهاند.