سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مقداد مجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران، جل
محمدرضا خالصی – استادیار فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران
محمدجواد کلینی – دانشیار فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران

چکیده:

دو مدل ماتریسی و سینتیکی، مهمترین مدلهای شبیهسازی فرآیندهای کاهش ابعادیاند که اغلب نرمافزارهای تجاری برای شبیهسازی فرآیند خردایش از یکی از این دو مدل استفاده میکنند. اساس این دو مدل بر پایهی سه مفهوم اصلیتابع انتخاب، تابع شکست و تابع طبقهبندی استوار است. لکن، تفاوت مفهومی و کاربردی سه سازندهی اصلی این دو مدل نیازمند دقت ویژهای در کاربرد هر کدام از مدلهای مذکور در شبیهسازی فرآیند خردایش است. در این مقاله باحل یک مثال عملی، تفاوت این دو مدل تشریح شده است و به علاوه با ارائه یک الگوریتم محاسبه برگشتی نشان داده شده است که میتوان پارامترهای متناظر این دو مدل را به یکدیگر تبدیل کرد و به صورت صحیح در نرمافزارها استفاده نمود