سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدمهدی احمدی – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد ذونعمت – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یک مدل عددی ۲بعدی برای شبیهسازی جریان و حل معادلات ناویر -استوکس متوسط عمقی در محیط فرترن توسعه داده شده است. گسستهسازی معادلات به روش عددی حجم محدودانجام شده و لزجت گردابهای با استفاده ازمدل اسماگورینسکی مدل شده است. امروزه استفاده از مدل هایعددی و کامپیوتری در حل معادلات حاکم بر جریان و شبیه سازی آن از اجزاءتفکیک ناپذیر علوم مهندسی آب، هیدرولیک ومهندسی رودخانهمی باشد که با مزایایی چون کاهش هزینه و افزایش سرعت در شبیه سازی نسبت به مدل های فیزیکی ، توسعه یافته اند. توانایی مدل در شبیه سازی الگوی جریان در اطراف آبشکن ،با استفاده ازداده های آزمایشگاهی و شیبه سازی موج منفی بالا دست با حل تحلیلی سنجیده شدهاست. با توجه بهاهمیت سازهای آبشکن در مهندسی رودخانه و پیچیدگی جریان در اطراف آن ، می توان مدل حاضر را برای شبیه سازی جریان در کانال، مدلی کارآمد توصیف کرد