سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهلا حبیبی واحد زنجانی – واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود ترابی آزاد – استادیار گروه فیزیک دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی اکبر بیدختی – استاد موسسه ژئوفیزیک – دانشگاه تهران

چکیده:

مدل عددی سه بعدی براساس حل معادلات حاکمناویراستوکس و پیوستگی با تأثیر سرعت باد متغیر و چگالی متغیر جریانمیعانات گازی – آب ، جهت پیش بینی حرکت سطحی لکه میعانات گازی ناشی از حادثه ریزش اتفاقی در منطقه دریایی عسلویه شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از معادله غلظت وتأثیر پارامترهای متغیر چشمه و چاه ( مانند تبخیر، حلالیت و پخش عمودی) ، مدل سه بعدی برای حرکت ذرات میعانات گازی در ستون آب بدست آمده است.برای حل معادله فرارفت در مدل ازالگوریتم بالاسوی وزن دار ترابرد مثبت معین چند بعدی۱ استفاده شده است. اساس این الگوریتم ، طرحواره ساده پادجریانسواست که در آن از مفهوم سرعت پاد پخش برای تعدیل اثر پخش موجود در طرحواره استفاده می شود .توسط مدل، توزیع غلظت ذرات میعانات گازی و جهت سرعت جریانطی ۱۴تا ۴۲ساعت پس از حادثه ریزش اتفاقی در نزدیکی سطح آب و در ترازهای ۵, ۱۰و ۱۵متر از سطح آب بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در تابستان گستردگی ذرات به سمت ساحل و در زمستان به دور از ساحل می باشد که با سایر تئوریهای معتبرو تجربیات انجام شده سازگاری دارد. نتایج نشان می دهد در زمستان میانگین سرعت جریان ۰٫۵۹- ۰٫۰۵۲متر بر ثانیه و در تابستان ۰٫۲۴۵- ۰٫۰۳۶۵متر بر ثانیه است .در زمستان تبخیر میعانات گازی در دمای میانگین ۲۴٫۹درجه سلسیوس طی ۴۸ساعت ۴۲٫۱۷درصد بوده و در تابستان در دمای میانگین ۳۸٫۴درجه سلیسوس طی ۴۸ساعت۶۲٫۲۴ درصد می باشد.در زمستان نفوذ ذرات میعانات گازی بدلیل آشفتگی بیشتر در عمق افزایش داشته و در تابستان بدلیل پایداری و نیروی شناوری ، تجمع ذرات بیشتر در سطح مشاهده شده است و حلالیت میعانات گازی طی ۴۸ ساعت، ۰٫۰۳۸۵ درصد بوده است .