سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما خشکباری رضائیه – دانشجویان مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
امین هوشیارجبلکندی – دانشجویان مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق به شبیه سازی دینامیکی ذرات کود بر روی صفحات کود پاش پرداخته و سعی شده است معامله ریاضی ارتباط دهنده پارامتر های مؤثر بر عملکرد ماشین بدست آید. این معادله اساس بررسی نحوه تغییرات پارامتر های مزبور است و به واسطه آن می توان محدوده پارامتر های مؤثر را جهت ایجاد وضعیت بهینه برای کارکرد ماشین تعیین و پیشنهاد کرد. لذا حرکت یک ذره روی یک دیسک مسطح چرخان مورد تحلیل قرار گرفت و با استفاده از قوانین فیزیکی یک معامله اساسی حرکت برای یک ذره مجزا بدست آمد که نتیجه آن به صورت مستقیم برای جریان ذرات روی یک پخ ش کننده کود سانتریفیوژ تعمیم داده شد و معادلات حرکت برای دیسک های مسطح شعاعی پخش کنند ها بدست آمد. که در ادامه برای دیسک های مخروطی نیز تعمیم داده شد. معادلات حرکت بدست آمده باعث بوجود آمدن اساس یک مدل شبیه سازی برای پخش کننده های کود سانتریفیوژ شد. که به وسیله معادلات جریان در مسیر هوا منجر به کامل شدن مدل شدند. مدل این پخش کننده می تواند برای پیشرفت سیستم های کنترل پخش کننده ها برای کاربرد های مخصوص کود پاش ها نظیر طراحی و بهینه سازی پخش کننده ها بکار رود