سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود صادقیان – پژوهشگاه نیرو-دانشگاه صنعت آب و برق
کیمیا میرکمالی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مهمترین سوالی که در توسعه توانمندی کارکنان مطرح میشود این است که وضعیت دانش، مهارت و ویژگی های فردی مدیران پروژه و مدیران ارشد سازمان چگونه میباشد؟ و مدل مناسب جهت رشد و توسعه توانمندیهای کارشناسان، مدیران پروژه و مدیران ارشد کدام است؟و حیطه- های شایستگی مورد نیاز و مناسب افراد فوق چگونه می – باشد؟و نیز برنامههای مناسب و مورد نیاز جهت بهبود افراد کدام است؟ در این مقاله سعی شده است به این سوالات پاسخ داده و چگونگی تدوین برنامه های توسعه و بهبود کارکنان بر مبنای مدل شایستگی ها شرح داده شود . که این پژوهش از نتایج پروژه تدوین مدل شایستگی برای مدیران پروژه در پژوهشگاه نیر و و تعریف پروزه طراحی نظام مدیریت منابع انسانی بر پایه رویکرد شایستگی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان حاصل شده است هدف از این طرح ، شناسایی وضعیت جاری توانایی ها ی کارکنان و شاغلین کلیدی سازمان است به طوری که بتوان با تدوین مدل مناسب شایستگی هر شغل زمینه شناسایی خلاءها و کاستی های موجود شناسایی گردد و با استفاده از مدل شایستگی حاصل برنامه های بهبود, رشد توسعه توانمندی ها و شاخص های مورد نیاز فراهم گردد. مدل که برای مدیران پروژه پژوهشگاه نیرو بدست آمده دارای پنج بعد شایستگی شامل؛ شایستگی های دانشی، عملکردی، فردی ، صنعتی و سازمانی بوده که هر کدام با توجه سطح مدیریت پروژه ویژگی ها و خوشه بندی خاص خود را دربرمی گیرد. در این مقاله چگونگی تدوین مدل شایستگی از طراحی ساختار حیطههای شایستگی تا تعیین عمق و سطح گستردگی شایستگی های مرتبط با هر سطح از مدیریت پروژه و نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل و ارائه برنامه های ارتقاء شایستگی های دانشی, مهارتی وفردی افراد نشان داده می شود. که می توان ازآن جهت رشد سیستماتیک و هدفمند کارشناسان، مدیران پروژه و مدیران ارشد, ارتقاء هدفمند مشاغل کلیدی , ساماندهی و هدفمند نمودن برنامه های جامع آموزشی ,بهبود نظام حقوق و دستمزد ,استقرار سیستم مناسب جذب,ایجاد و اصلاح نظام انتصاب کارکنان واصلاح نظام ارزیابی عملکرد استفاده نمود.