سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

موسی خالقی – کارشناس ارشد حسابداری و بودجه

چکیده:

موضوع تحقیق درخصوص مدل سیستم لجستیک مدیریت بحران می باشد سوال مطرح شده درتحقیق فوق رابطه توانمندی لجستیک با شرایط بحرانی بهدلیل آسیب دیدگی زیرساخت ها توانمندی ها به چه میزان میب اشد هدف از ارایه این تحقیق تعیین نقش وجایگاه لجستیک درمدیریت کنترل و مهار بحران و تشریح فعالیت ها و فرایندهای آن مدل مفهومی سیستم لجستیک بحرانمی باشد روش تحقیق براساس کتابخانه ای سایت های اینترنتی و استفاده ازنظرات کارشناسان و کارکنان متخصص درزمینه لجستیک بوده است نتایج نشان داده است لجستیک به عنوان ستون فقرات تمامی عملیات های امدادی و کمک رسانی و به عنوان یکی از زیرسیستم های اصلی مدیریت بحران محسوب میشود و شامل فعالیت های تدارکاتی نگهدار یو تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات حمل و نقل و خدمات اولیه مهندسی است لجستیک باید قادر به پاسخگویی به شرایط متغیر و متفاوت باشد این امر به معنی آن است که سیستم لجستیک با وجود حفظ یکپارچگی باید ازا نعطاف لازم برخوردار باشد و تغیی ردرنوع و تعداد نیازمندی های آسیب دیدگاه و امدادگران تاثیر منفی برآن ندداشته باشد ویژگیهای اصلی سیستم لجستیک بحران عبارتند از پویایی انعطاف پذیری یکپارچگی سرعتعمل واکنش پذیری، قابلیت تداوم استمرار و پشتیبانی، آمادگی، انطباق پذیری