سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد سرورام – ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران، ت
ابوالفضل شمسایی – ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران، ت

چکیده:

در این مقاله با استفاده از معادلات سنت ونانت مسئله شکست سد در کانا لهای مستطیلی همگرا و واگرا مورد بررسی قرارگرفته و از روش ساده شبه لاگرانژی مشخصات به منظور حل عددی معادلات، که به شکل غیر پایستار هستند، استفاده شده است. مقایسه نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی سایر پژوهشگران تطابق مناسبی را در بالادست سد و در فاصله نه چندان زیاد در پایین دست سد نشان م یدهد. اما با افزایش شیب طولی کانال و اختلاف ارتفاع آب بالادست و پایین دست دریچه از این تطابق کاسته م یشود. در کل با توجه به ساده بودن مدل، هزینه پایین محاسباتی، پایداری بال او پراکنش عددی پایین، نتایجمدل قابل قبول اس ت.