سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداحمد میرباقری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدآرمان هاشمی منفرد – دانشجوی دکترای عمران آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیاوش اکبری – کارشناس ارشد آب

چکیده:

امروزه ایجاد صنایع مختلف و تغییر شیوه زندگی مردم تاثیر زیادی بر کیفیت آب گذاشته است. این مساله در آ بهای سطخی وزیرزمینی گه منبع اصلی تهیه آب بسر است، بسیار مهم و پررنگ شده است. پای آلایندههای تولیذ بشر به مخازن سدها نیزکشیده شده و تغییر اکوسیستم آ نها را باعث شده است. تغذیهگرایی مخزن مشکل اصلی است که در این میان ایجاد میشود. در این مقاله یک مدل سه بعدی عددی برای پیشبینی پارامترهای کیفی در مخزن سد ارائه شده است. این مدل، پارامترهای کیفیآب را مد نظر فرار میدهد. دو پارامتر مهم که در طول دوره تغذیهگرایی تغییر میکنند و افزایش مییابند و در تعیین کیفیت آباهمیت دارند، فیفوپلانکتون و زئوپلانکتو نها هستند. تغییرات جمعیتی این دو پارامتر با گذشت زمان به صورت غلظت در نظر گرفته شده است. معادلات پخش و انتقال با چشمه و چاه مناسب انتخاب شده است. روش حجم محدود برای جل معادلاتانتخاب شده و در نهایت نیز تغییرات غلظت این پارامترها به صورت تابعی از زمان در عمق مخزن نمایش داده شده است. نتایج نشان میدهد که وضعیت مخزن به گونهای است گه اگر از ورود آلایندهها جلوگیری نشود، در طی سا لهای آینده مخزن مغذیمیشود و غلظ تهای بالای پارامترهای کیفی آب آن را تحت تاثر قرار میدهد.