سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جابر یگانه – دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امیرحسام حسنی – استاد یار گروه مهندسی محیط زیست مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلا
امیرحسین جاوید – استاد یار گروه مهندسی محیط زیست مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

دشت خوی یکی از مناطق حاصلخیز کشاورزی در شمال استان آذربایجانغربی بدلیل سازند تقریبا بسته هیدرولوژیک که دارد بلحاظ منابع آبی ورودی معین و محدود و خروجی های متعدد در قالب توسعه جهت مصارف مختلف صنعتی، کشاورزی و شرب قابل بررسی می باشد. دراین مطالعه به کمک GIS تجزیه و تحلیل دو سناریو انجام شد که به نتایج در خور توجه رسیدیم. سناریوی اول تعیین میزان و چگونگی روند کاهش سطح آب های زیر زمینی دشت خوی و ارائه راه حل های پیشنهادی جهت کاهش سرعت افت سطح‌ آبهای زیر زمینی دشت بودکه با ساخت مدل سطح آب دشت خوی در طی چند سال متوالی روند کاهش سطح آب زیر زمینی دشت در آینده پیش بینی گردید.سناریوی دوم بررسی چگونگی توزیع انواع نمک در محدوده خاک دشت و تهدید احتمالی آن برای کشاورزی منطقه بود که با ایجاد مدل هدایت الکتریکی و جامدات محلول نگرش کلی از وضعیت موجود بدست آمده و به تبع آن مدل سازی انواع شوری دشت – تهدیدها و فرصت ها- بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و پردازش آنها از مجموع ۱۱۴۸ حلقه چاه موجود در دشت تعداد ۳۷ حلقه چاه که اطلاعات ۶سال متوالی آنها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بطور در دسترس بود انتخاب و اقدام به ساخت مدل های کیفی گردید.نتایج نشان می دهد که میانگین سطح آب زیرزمینی دشت در سال ۸۲ ، ۰۶۵/۲۲ متر و در سال ۸۵، ۹۸/۲۵ متر بود. همچنین میانگین هدایت الکتریکی آب زیر زمینی دشت در سال ۸۲ ، ۹۴۶/۱۱۹۰ µmho/cm و در سال ۸۵ نیز ۳۲/۱۴۵۱ µmho/cm بود .همپچنین از انواع مدل های شوری کلریدی ، کربناته و سولفاته ساخته شده برای دشت خوی نکته قابل توجه در شوری سولفاته بود بطوریکه حداکثر مقدار آن در سال ۸۰ ، ۲۶% و در سال ۸۲ ، ۳۰% و در سال ۸۵ به ۵۲% رسیده است این در حالیست که روند تهدید آمیز روبه گسترش آن از قسمت جنوب شرقی دشت به شمال شرقی قابل ملاحظه بود.