سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد علمایی – گروه برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
علی عارفی – گروه برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
حامدرضا جبارپور – گروه برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده در سالهای اخیر درشبکه های ۲۰ کیلوولت توزیع مرسوم شده است. در این مقاله روشی دینامیکی با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گروهی مطرح شده است که به وسیله آن ظرفیت، مکان وزمان بهینه برای نصب منابع تولید پراکنده در یک شبکه توزیع مشخص می شود. تابع هدف بر اساس کاهش هزینه تلفات، انرژی تأمین نشده، هزینه خرید برق از شبکه بالادست و هزینه بهره برداری از منابع تولید پراکندهتعریف شده است. برای ترکیب هزینه های مورد نظر ازضرایب فازی استفاده شده است. قیود فنی مربوط به شبکه و منابع تولید پراکنده نیز در مسئله لحاظ شده است. منابع تولید پراکنده به صورتPVو بار شبکه به دو صورتPQ و امپدانسی مدل سازی شده است. در بخش مطالعات عددی شبکه ۲۰ کیلوولت مربوط به شهر مشکین مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد استفاده از منابع تولید پراکنده در دوره ۱۰ ساله مطالعه موجب کاهش چشم گیر در کاهش هزینه تلفات و انرژی تأمین نشده می شود