سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم بیات ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد سبزوار
هانیه یاربی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم رضایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید توکلی پور – دانشیار دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده:

دراین پژوهش ویسکوزیته شربت گلاب درچهار دما ۲۵ ، ۴۰ ، ۶۰و ۸۰ درجه سانتی گراد با استفاده از ویسکومتر لوله ی مویین به دست آمد و با استفاده از رابطه آرینوس اثر ویسکوزیته بردما مدلسازی گردید برای اندازه گیری ویسکوزیته شربت گلاب از یک سیال مرجع آب مقطر استفاده شد چگالی شربت گلاب با استفاده از ویسکومتر لولهی مویین به دست امد و با استفاده از رابطه آرینوس اثرویسکوزیته بردما مدلسازی گردید برای اندازه گیری ویسکوزیته شربت گلاب از یک سیال مرجع آب مقطر استفاده شد چگالی شربت گلاب با استفاده از پیکنومتر تعیین گردید زمان عبور سیال مرجع و شربت گلاب ازمیان دو خط نشان ویسکومتر لوله ی مویین با کورنومتر اندازه گیری شد و سپس ویسکوزیته آب مقطر و شربت گلاب درهریک از دماها محاسبه گردید نتایج نشان داد که از لحاظ آماری با افزایش دما ویسکوزیته بهطور معنی داری کاهش یافت p<0.05