سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
فرزان گنجعلیخان حاکمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

خاک های رمبنده از جمله خاک های مسئله داری هستند که احداث سازه بر روی آنها قابل اعتماد نیست. لذا کنترل و تثبیت این نوع خاکها قبل از احداث سازه از مقوله- هائی است که پیوسته مورد توجه دست اندرکاران این امر بوده است. در این مقاله در یک مطالعه موردی در غرب شهر کرمان که با وجود خاکهای رمبنده شکستگیهای زیادی در سطح زمین پدیدار شده و مشکلات عدیده ای را برای خاک و سازه های این نواحی بوجود آورده است، پتانسیل رمبندگی خاکهای این منطقه در یک برنامه وسیع مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل سازی شده است. با استخراج و مطالعه تعدادی نمونه و انجام آزمایش تحکیم مضاعف، پتانسیل رمبندگی تعیین گردیده و سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پهنه بندی پتانسیل رمبندگی ناحیه غرب کرمان ترسیم شده است. نتایج نشان داده است که با پهنهبندی حاصل میتوان پتانسیل رمبندگی هر نقطه از منطقه را به سهولت پیش بینی نمود.