سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مجید اونق – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید حامد میر کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ضرورت استفاده از مدل های اقتصادی_ اجتماعی برای تصمیم گیری و بررسی های اقتصادی- اجتماعی با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی دیدگاه های تازه ای برای برنامه ریزی فراهم می آورند. در بررسی های متعدد مشابه، به تمامی جوانب اکولوژیک مناطق به صورت مکانی و نقشه ای با دقت زیاد توجه می گردد. اما غالباً به دلیل فقدان لایه های فضائی از اطلاعات اقتصادی- اجتماعی، هنگام تصمیم گیری برای سرزمین که تعدادی از افراد روستای، عشایری و شهر نشین در آن ساکن بوده و یا از منابع محیطی آن بهره‌مند می گردند، جای نقش عوامل انسانی کاملاً خالی است. در این تحقیق با استفاده از پایگاه اطلاعاتی گسترده و بهره گیری از فن آوری اطلاعات جغرافیایی به همراه مجموعه ای از پردازش های جدولی و مدلی در زمینه ی، مطالعات اقتصادی و اجتماعی، با استفاده از آمار جمعیت و شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی در غالب نقاط روستاها و تنها شهر، منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش درون‌یابی کریجینگ شاخص های اقتصادی اجتماعی شامل: نسبت بیکاری، بعد خانوار، نسبت جوانی و جنسی جمعیت، تراکم حسابی جمعیت در هکتار، بار معیشت، میزان درآمد سالیانه، تراکم آبادی در سطح، نقشه سازی شد.. در مرحله بعد شاخص هائی با تشابهات خاص در سه گروه تصمیم گیری( شاخص نیاز آتی، شاخص فعالیت، درآمد و شاخص ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فرهنگی و اجتماعی درج شدند. با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، به کمک مدل وزنی طبقه بندی شده سه لایه نهایی ایجاد شد. سه لایه نهایی خروجی از این مدل می تواند جهت سامان دهی به کاربری های اولویت بندی شده به عنوان یکی از اصلی‌ترین مبانی طراحی و برنامه ریزی در اختیار آمایش گران و برنامه ریزان قرار گیرد.