سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده صابری – کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی، دانشگاه یزد
اسفندیار اختیاری – استادیار دانشکده نساجی، دانشگاه یزد
سجاد ازگلی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش، سیستم کنترل برای ماشین کارد الیاف کوتاه، با هدف تولید فتیل های با ضخامت یکنواخت توسط آن، طراحی شده است.بدین منظور در گام اول، نمودار بلوکی موجود برای ماشین اصلاح شده است تا با انتخاب صحیح متغیر کنترل، بین سیگنال خروجی از کنترلگر وورودی به سامانه تحت کنترل همخوانی ایجاد شود. در گام دوم، برای نخستین بار، نایکنواختی های ضخامتی موجود در بالش، لایه الیاف تغذیهشونده به ماشین، ب هصورت اغتشاشات پالس، پله و سینوسی درنظرگرفته شده اند. در مرحله نهایی، کنترلگر مناسب طراحی شده است. این کار ازطریق مقایسه عملکرد کنترلگرهای آنالوگ و سپس کنترلگرهای دیجیتال PID و PD ،PI ،P تنظیم شده با بهره های متفاوت، انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که کنترلگر دیجیتالPID بهترین شرایط را فراهم م یآورد. بدین ترتیب، با بکارگیری سیستم کنترل مناسب، هدف تضعیف اغتشاشات، کاهش خطای ماندگار، بهبود عملکرد حالت گذرای سیستم و رسیدن به پایداری برای این ماشین تأمین شده است