سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفان نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
جعفر آقایاری – پؤوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، تهران

چکیده:

اختلال در پایداری دینامیکی یک شبکه قدرت م یتواند نتایج مخرب بسیاری بر روی واحدهای آن شبکه ایجاد کند. برای بررسی این پایداری ابتدا باید هر واحد این شبکه به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد. به این منظور در این مقاله مدلدینامیکی توربین و گاورنر نیروگاه مسجدسلیمان تهیه شد هاست و مورد بررسی قرار م یگیرد. نکته مورد اهمیت در مورد نیروگاههای آبی پاسخ سریع آنها به تحریک سیستم است و در واقع پایدار کننده اصلی فرکانس شبکه این نیروگاهها هستند. اینوظیفه، نیروگاههای بر قآبی را در ابتدای لیست نیروگاههای مهم برای تحلیل دینامیکی قرار میدهد. در این مقاله ابتدا شیوهمد لسازی نیروگاه آبی و معادلات حاکم بر این سیستم آورده شد هاست سپس با استفاده از این معادلات مدل دینامیکی نیروگاه مسجدسلیمان استخراج میشود و با استفاده از مدارک نیروگاه ثابتهای زمانیهای مورد استفاده در این مدل به دست آمدهاند.در انتها با استفاده از این مدل، پاسخ نیروگاه در شرایط کاری مختلف بررسی و ارائه شد هاست.