سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی حسینی بیرون – دانشجوی کارشناسی ارشد نیرو محرکه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ص
امیر حسین شامخی – استادیار گروه نیرو محرکه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواج
آریا یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد نیرو محرکه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ص

چکیده:

در چند سال اخیر شرکتهای عمدهی خودروساز جهان سرمایهگذاری عظیمی در زمینهی خودروهایی که با قوای محرکه پیلسوختی پلیمری رانده می شوند انجام دادهاند. علت محبوبیت زیاد پیلهای سوختی الکترولیت پلیمری بازده بسیار زیاد، چگالی توان بالا و عدم آلودگی هوا توسط این مبدل انرژی است. یکی از نیازمندیهای خودروی پیلسوختی، پیشگویی رفتار گذرای سیستم است. هدف این مقاله تحقیق بهروی پیلهای سوختی با غشای الکترولیت پلیمری PEMFC هدف شبیهسازی سیستم تولید توان پیل سوختی است. در این مقاله باتمرکز بهروی چهار بخش شامل سیستم تامین هوا، سیستم تامین هیدروژن، سیستم خنککاری و پیلسوختی، یک مدل ریاضی با قابلیت تطابقپذیری بالا برای یک خودروی پیلسوختی ارائه میشود. در انتها مقادیر بهینهی نسبت اکسیژن در دسترس کاتد، دبی هوای ورودی به کاتد و توان مورد استفادهی کمپرسور توسط این مدل پیش بینی میشود