سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی دشتی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، مدلسازی و شبیه سازی پایای راکتور هیدروژناسیون فرآیند تولید ۷ اتیل هگزانول در راکتور سه فازی بستر چکهای انجام گردید. واکنشهای سری در سطح کاتالیست نیکل بر پایه سیلیکا رخ می دهد. از میان مدلهای سینتیکی مختلف، مدل سینتیکی مناسب بر اساس مکانیسم جذب لانگمیر هینشلوود استفاده شد. معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت در هر دو فاز – گاز و مایع به طور همزمان به کمک نرم افزار متلب حل شد. در این مدلسازی، ضریب تاثیر کاتالیست به صورت مقدار ثابت و متغیر لحاظ شد. نتایج شبیه سازی با دادههای در دسترس صنعتی اعتبار سنجی شد و سپس پارامترهای اصلی فرآیند حساسیت سنجی شد. نتایج پیش بینی شده شبیه سازی با دادههای واقعی تطابق بسیار خوبی را نشان میدهد. همچنین تاثیر تغییرات دما و غلظت اجزای ورودی بر دمای خروجی و غلظت محصول راکتور مطالعه شد. مدل کنونی میتواند در رابطه با درک رفتار دینامیک راکتور جهت کنترل و بهینه سازی آن مورد استفاده قرار گیرد.