سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
سیدسعید بحرینیان – استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
عرفان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گر

چکیده:

جریان بخار در مرحله ی پایانی توربین بخار در حین انبساط وارد ناحیه ی دوفازی شده و ذرات ریز مایع تشکیل می گردد. در مقاله ی حاضر ابتدا هندسه ی پره ی ثابت با استفاده از یک روش تجربی بدست آمده و سپس مدل سازی و شبیه سازی جریان دوفازی اطراف پره با استفاده از روش حل عددی مبتنی بر حجم محدود در دیدگاه اویلر-اویلر انجام شده است. برای انتقال جرم در شرایط گذرصوتی از مدل جوانی زنی همگن استفاده شده که در طبقه های کم فشار توربین بخار رخ می دهد. نتایج نشان می دهد میزان رطوبت که وابسته به درجه ابرسردی است در طرف مکش پره و نزدیک لبه ی فرار بیشتر می باشد. مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی موجود نشان دهنده صحت حل عددی می باشد