سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان بخشی نیا – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
فریماه مخاطب رفیعی – عضو هیات علمی دانشگاه ، استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
شقایق باقری صمغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در بیشتر مدلهای زنجیره تأمین، هزینه حملونقل بهعنوان بخشی از هزینه ثابت سفارشدهی یا هزینه آماده سازی ومستقل از مقدار کالا در نظر گرفته میشود. به همین دلیل، اثر هزینه حملونقل در تصمیمگیری نهایی به اندازه کافی لحاظنمیشود. در این تحقیق، یک مسئله زنجیره تأمین سهسطحی با یک خریدار و یک تولیدکننده با در نظرگرفتن هزینه حملو نقل بهصورت تابع تخفیف کلی مورد بررسی قرار میگیرد؛ بهطوریکه ابتدا یک مدل کنترل موجودی ترکیبی برای کمینه کردن مجموع هزینه کل ارائه میشود و سپس حل کامل و بهینه مسئله معرفی میگردد. پس از حل و تجزیه و تحلیل مدل،مقدار مناسب سفارش تعیین شده و مقدار بهینه هزینه کل تعیین میگردد. مدل ارائه شده نشان میدهد که یکپارچه درنظر گرفتن این هزینهها باعث میشود تا میانگین هزینه کل کمتری درقیاس با حالتی که هزینهها به صورت جداگانه درنظر گرفته میشوند حاصل شود.