سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین حسینی شیروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت
ساناز الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت
محمد عبدالهی ازگمی – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرآیند تبدیل مستندات آنالوگ به دیجیتال (A/D) یکی از فرآیندهای مهمی است که در سازمانها و شرکتهایی که با آن درگیر هستند برای ایجاد کتابخانه دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. برای طراحی دقیق این فرآیند نیاز به استفاده از فنون مدل سازی و تحلیل سیستم ها اس ت. با استفاده از فنون مدل سازی می توان فرآیند تبدیل مستندات آنالوگ به دیجیتال را به شکل ی ارائه نمود که قابلیت تحلیل و اعتبارسنجی ساختارها و رفتارهای آن فراهم شود . به عنوان یک مطالعه موردی، بخش پیش پردازش کتابخانه (PPL)فرآیند تبدیل مست ندات آنالوگ به دیجیتال در کتابخانه ملی ایران با استفاده از شبکه های پتری تصادفی تعمیم یافته(GSPNs) و با بهره گیری از ابزارSHARPE مدل سازی و تحلیل شده است. هدف از این تحقیق، رسیدن به مطلوبترین و بهینهترین زمانبندی و برنامهریزی در سیستم است تا در نتیجه آن بهرهوری بالای منابع مختلف سیستمPPL حاصل شود . نتایج تحلیل، به عنوان بازخورد برای اصلاح فرآیند، ب هنحوی که دارای کارایی بالاتری باشد، قابل استفاده است.