سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهنگ فرحبد – استاد یار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
محمدمهدی فصیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله پژوهشکده ساختمان و مسکن
ابراهیم زمانی بیدختی – دانشجوی دکترای مهندسی سازه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از نکات مهم در قاب های بتنی پیش ساخته، چگونگی و جزئیات اتصال تیر- ستون در این گونه قاب ها می باشد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی عملکرد نوعی از اتصالات در قاب های بتنی پیش ساخته تحت عنوان اتصال بروکلین پرداخته شده است. برای این منظور در گام اول نمونه اتصال تیر- ستون درجا و پیش ساخته ای که در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته اند، با استفاده از نرم افزارANSYSمدل سازی اجزای محدود و تحلیل غیرخطی خواهند شد. بنابراین با مقایسه عواملی از قبیل نحوه تسلیم آرماتورها، کانتورهای کرنش در فولاد، تغییرشکل سازه، لغزش های به وقوع پیوسته در نمونه پیش ساخته و نمودارهای نیرو- تغییرمکان حاصل از آزمایشگاه و تحلیل غیرخطی، به بررسی واثبات صحت و دقت مدل سازی اجزای محدود پرداخته شده است. در گام بعدی تاثیر افزودن تعدادی آرماتور تقویتی در راستای میلگردهای طولیستون بر ظرفیت باربری جانبی اتصال، افت مقاومت در جابجایی های جانبی زیاد و کاهش لغزش های صورت گرفته بین اجزای پیش ساخته و درجا با استفاده از تحلیل غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزودن میلگردهای تقویتی فوق در ناحیه اتصال قاب پیش ساخته بروکلین، تاثیر به سزایی در کاهش درز باز شده بین ستون پیش ساخته و چشمه اتصال درجا، افزایش ظرفیت باربری جانبی اتصال تا۱۷/۵% عدم بروز کاهندگی در مقاومت جانبی در حدود جابجایی جانبی نسبی۲/۵% در نمونه پیش ساخته و در نهایت همگونی بیش تر رفتار اتصال پیش ساخته با اتصال درجا دارد