سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
مهدی جلالی جیوان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
زهره کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه گرگان
زهرا امام جمعه – دانشیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژ<هش روش خشک کردن اسمزی همراه با کاربرد اولتراسوند بر روی جذب مواد جامد و افت آب میوه گیلاس سیاه بررسی گردید. در ادامه از خشک کن کابینتی در دمای ۷۰ درجه سلسیوس به عنوان فرایند تکمیلی خشک کردن استفاده گردید. روش سطح پاسخ به منظور مدل سزی و تعیین نقطه ی بهینه ی فریند خشک کردن اسمزی، جهت دستیابی به بیشینه ی کاهش محتوای رطوبتی ماده ی غذایی و کمینه ی جذب مواد جامد از محلول اسمزی مورد استفاده قرار گرفت. غلظت ساکارز ( %۶۰-۴۰ وزنی/حجمی)، درجه حرارت ( ۶۰-۴۰ درجه سانتی گراد) و فرکانس اولتراسوند (۱۳۰-۰ کیلو هرتز) فاکتورهایی بودند که تاثیر آنها بر روی کاهش محتوای رطوبتی ماده ی غذایی و جذب مواد جامد از محلول اسمزی مورد ارزیابی قرار گرفت. ازمایش ها بر اساس طرح کامپوزیت مرکزی و محوری برای هر یک از فاکتورهای یاد شده، انجام شد. در آزمایش های انجام شده نسبت محلول اسمزی به نمونه ۱/۱۰ (وزنی/وزنی) در نظر گرفته شد. برای بررسی صحت و دقت مدل آنالیز واریانس انجام شد. شرایط بهینه عملیاتی غلظت ساکارز ۶۰%، دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و فرکانس اولترا سوند ۶۱/۷۲ kHz تعیین گردید.