سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسان باصفا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی پورافشاری چنار – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه ن مزدایی گاز طبیعی با استفاده از فرآیندهای جداسازی غشائی از طریق طراحی فرآیند و ارزیابی اقتصادی بررسی شده است. غشاهای مورد استفاده در این مطالعه دارای تراو شپذیری بالا نسبت به بخارآب م یباشند. در ساختارهای غشائی شبیه سازی شده، هدف رساندن میزان رطوبت موجود در جریان گاز طبیعی به مقدار مجاز موجود در خطوط لوله یعنی حدود ۷ پوند به ازای یک میلیون فوت مکعب استاندارد از گاز طبیعی بوده است. پیکربندی های مختلف فرآیندهای غشائی شامل فرآیند غشائی تک مرحل های، غشای تک مرحل های با جریان برگشتی، غشای دو مرحل های و غشای تک مرحله ای با استفاده از یک جریان گاز حامل بررسی شد. نتایج نشان می دهند که از میان این ساختارها، غشای تک مرحل های با جریان برگشتی در مقایسه با دیگر ساختارها هزینه های جداسازی کمتری را اعمال می کند. عمده هزین ههای جداسازی در دیگر ساختارها، هزینه های ناشی از اتلاف متان در جریان تراو شیافته به همراه بخارآب م یباشد. سپس این ساختار بهینه با دیگر رو شهای متداول نم زدایی گاز طبیعی شامل فرآیندهای جذب به کمک حلال و جذب سطحی مقایسه شده است. بررسی های انجام شده نشان م یدهند که در شرایط عملیاتی متداول در واحدهای نم زدایی، هزینه جداسازی سیستم غشائی بهینه تنها در سرعت های پایین، کمتر از واحدهای جذب به کمک حلال می باشد. همچنین تحت این شرایط عملیاتی، هزینه واحدهای غشائی کمتر از واحدهای جذب سطحی می باشد