سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود میرزایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا دانشگاه
محمد علی بدری – دکترای مهندسی مکانیک – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا دانشگاه صنعت
مصطفی حسنعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر در

چکیده:

امروزه نیاز نظامی، تحقیقاتی و اقتصادی بشر در اقیانوسها به ساخت زیردریاییهای نظامی و تحقیقاتی منجر شده است. با توجه به شرایط نامعین محیط اقیانوس نیاز به محیطی برای شبیه سازی و انجام تستهای مختلف ضروری است. برای شبیهسازی دقیق از محیط و وسیله بایستی مدل دینامیکی دقیق و کاملی از زیردریایی بدست آید. یکی از قسمتهای مهم در زیردریایی ها که وظیفه تغییر عمق زیردریایی را به عهده دارد مخازن بالاست اصلی هستند. زیردریاییها را معمولا دو جداره ساخته و این مخازن در بین دو جداره قرار میگیرند تا با دمیدن هوای پر فشار در آنها حرکت عمق زیردریایی در حالت سکون و در حرکت تنظیم میشود. برای دقیق بودن مدل دینامیکی شش درجه آزادی زیردریایی بایستی تغییرات وزن و شناوری با توجه به فرآیند دمیدن هوا در آنها بدست آید. در این پژوهش نتایج مدلسازی تغییرات وزن و مرکز جرم بر اساس هوای دمیده شده بر روی یک زیردریایی نمونه در مخازن در عمقهای مختلف بررسی شده است.