سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا یاراحمدی بافقی –
بهمن جهان بکام فرد –

چکیده:

تصاویر FMI می تواند شناخت کاملی از ویژگی های مخازن نفت و گاز را مشخص نماید. مدل هندسی توده های سنگی شامل مجموعه بلوک های ژئوتکنیکی شبیه سازی شده توده می باشد که بر اساس وضعیت توپوگرافی، حدود مدل، بلوک های تکنونیکی و ناپیوستگی های موجود به روش های قطعی، آماری و یا زمین آماری بصورت سه بعدی ایجاد می گردد. در این تحقیق اطلاعات حاصل از FMI صورت گرفته در منطقه ۱۱۵ به اطلاعات هندسی ناپیوستگی ها از جمله شیب، جهت شیب، فاصله داری و چگالی درزه داری تبدیل و از دسته درزه های اصلی به روش قطعی و دسته درزه های فرعی به روش آماری شبیه سازی شدند. یک بررسی واریوگرافی نشان داد در منطقه مورد مطالعه ویژگیهای هندسی ناپیوستگیهای ذکر شده متغیر ناحیه ای بوده و دارای ارتباط فضایی می باشند و لذا امکان اولیه شبیه سازی به روش زمین آماری مود بررسی قرار گرفت. در این بررسی دریافتیم که با توجه به فاصله زیاد چاه های اکتشافی منطقه از طرفی شعاع تأثیر کم این ویژگیها تنها ناپیوستگیها را در منطقه ای در اطراف هر چاه امکان تخمین و شبیه سازی به این روش را دارا می باشند و جهت ایجاد امکان استفاده کامل از این روش افزایش چاه های اکتشافی ضروری است.