سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین اشرفی – دانشجوی دکتری
مهدی کسرایی – استادیار بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانش

چکیده:

اکثر مواد بیولوژیکی و غذایی دارای رفتار وابسته به زمان ویسکوالاستیک ذاتی هستند که تعیین دقیق این خواص ویسکوالاستیک همواره یکی از مباحث اساسی در مهندسی بیولوژیکی بوده است . از این رو، پارامترهای پواسون در جامدات ویسکوالاستیک به صورت کلی یا کمیت هایی وابسته به زمان و یا وابسته به فرکانس می باشند . میدان های سه بعدی تنش را در عمل وابسته به نسبت پواسون می دانیم. یک نسبت پواسون وابسته به زمان در مواد ویسکوالاستیک متناسب با تنش ها و تغییرشکل های وابسته به زمان خواهد بود و در نتیجه فاکتورهای تمرکز تنش و تنش های میانجی نیز وابسته به زمان و فرکانس میباشند. در این مطالعه، رهیافت های اندازه گیری خواص وارهیدگی بافت های بیولوژیکی ویسکوالاستیک با استفاده ی مستقیم از روش فروروی نانو تحت آهنگ جابجایی ثابت ارائه شده اند. یک رهیافت ریاضی کاربردی به منظور مدل سازی نسبت وابسته به زمان پواسون بافت های مواد بیولوژیکی در وارهیدگی تنشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای توصیف معادلات متشکله رئولوژیکی مواد بیولوژیکی نیز از مدل ویچرت تعمیم یافته استفاده گردید. نسبت وابسته به زمان پواسون برای دو ماده بیولوژیکی متفاوت توسط این تکنولوژی نوین و رهیافت های تحلیلی با موفقیت تعیین گردیدند