سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی دلاوری – تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی.
صدرالدین امینی – تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی.

چکیده:

برای درک نوع فرایند ذوب و میزان آن در پریدوتی تهای گوشته ای یک مد لسازی تئوریکی با استفاده از ترکیب شیمیایی پریدوتی تهای گوشت های کمپلکس افیولیتی نهبندان انجام شده است. این محاسبات بر اساس روش ذوبغیرمودال و فرایندهای ذوب دست های تعادلی و جزء به جزء صورت گرفته و الگوی تئوریکی بدست آمده با الگوی پریدوتی تها مقایسه شده است. بر این اساس ملاحظه می شود که تمرکز عناصر نادر خاکی سبک (LREE) درنمون ههای پریدوتیتی بیش از تمرکز بدست آمده در مدل تئوریکی ذوب است که نشان م یدهد در اکثر نمون هها غنی شدگی LREE پس از فرایند ذوب صورت گرفته است. اما از نظر عناصر نادر خاکی میانی(MREE) و سنگین HREE الگوی پریدوتی تها با الگوی ذوب تئوریکی قابل قیاس است. در نمون ههای کلینوپیروکسن- هارزبورژیتی از ازنظربخش HREE وتااندازه ای MREE الگوی نمونه ها حاکی از ذوب بخشی تعادلی ۵%تا۱۰%درآنهاست درحالیکه نمون ههای هارزبورژیتی با این نوع فرایند ذوب سازگاری ندارند. در مد لسازی بر اساس فرایند ذوب جزء به جزء، نمون ههای کلینوپیروکسن- هارزبورژیتی نشان دهنده میزان ذوب ۵تا۱۰،هستند. اما هارزبورژی تها که ته یشدگی بیشتری دارند الگوی فراوانی MREE-HREE آنها تناسب بسیار خوبی با الگوی ذوب بخشی جزء به جزء داشته و ترکیب شیمیایی آنها با درصد ذوبی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قابل ارزیابی است.