سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجواد نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان.
شمس اله ایوبی – استادیار خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان.
سیدحمید حبیبیان – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان فارس.

چکیده:

ارزیابی منابع اراضی نقش مهمی را به عنوان مبداء مطالعات منابع طبیعی ایفا میکند. با پیشرفتهای عمده بوجود آمده در فناوریهای تصویربرداری ماهوارهای و همچنین سیستمهای اطلاعات جغرافیایی رهیافتهای جدیدی جهت این نوع مطالعات بوجود آمده است. این تحقیق در حوزه آبخیز آبماهی با وسعت ۱۵۸۷۰ هکتار که در موقعیت جغرافیایی۵۲درجه و ۰۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه تا ۵۲ درجه و ۱۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۲۵دقیقه و ۰۲ ثانیه تا ۳۰ درجه و ۳۶دقیقه و ۵۷ ثانیه عرض شمالی قرار دارد، انجام گردیده است و هدف از آن به نمایش گذاشتن قابلیتهای ویژه و منحصر به فردی بوده است که با تلفیق سنجشاز دور ماهوارهای و سیستم اطلاعات جغرافیایی سه بعدی ۳D GIS) جهت مدلسازی منابع اراضی یک حوزه آبخیز میتوان انجام داد. پس از پردازشهای مقدماتی تصاویر و نقشههای رقومی، تهیه مدل رقومی ارتفاعی اراضی و در نهایت سهبعدیسازی منطقه همراه با تفسیر چشمی نقشه رقومی منابع اراضی حوزه در سطح اجزاء واحدهای اراضی تهیه و به تفکیک مساحت هر یک از واحدها مشخص گردید.