سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رجبی وندچالی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
عباس همت – عضو هیئت علمی گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی
امین ا… معصومی – عضو هیئت علمی گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی
رضا لبافی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ت

چکیده:

تاثیر فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه بر مقاومت کششی یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی به طور میدانی مورد آزمون قرار گرفت. مقاومت کششی دشتگاه، در چهار فرکانس ارتعاش تیغه (صفر، ۹/۰ و ۱۰/۳ و ۱۱/۶ هرتز) و سه سطح زاویه حمله تیغه (۱۱/۱ و ۲۳/۷ و ۳۶/۳ درجه) اندازه گیری شد. آزمایشها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شدند. سپس از مدل غیر خطی و هوشمند شبکه عصبی برای ایجاد رابطه ای به منظور پیش بینی مقاومت کششی در دامنه فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه س مورد مطالعه، استفاده شد. در جعبه ابزار شبکه عصبی نرم افزار ۵MATLAB مخفی برای این مدل در نظر گرفته شد. و از روش یادگیری لونبرگ-مارگوات برای آموزش شبکه استفاده شد. نتایج نشان داد که بر آوردهای به دست آمده از مدل شبکه عصبی با نتایج تجربی هم خوانی خوبی داشت. مدل شبکه عصبی، مقاومت کششی دستگاه را در دامنه فرکانس ارتعاش و زاویه حمله مورد مطالعه با ضریب تعیین (R2) برابر ۰/۹۸ برآورد نمود.