سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر حاجی زاده عمران – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی_دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس پارسا پور – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – استاد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات مدارفلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند همانند سایرکارخانه های فراوری تغییرات زیاد خصوصیات خوراک ورودی بهدلیل تعدد معادن تامین کننده زغال سنگ است با مدلسازی مدارفلوتاسیون می توان تغییر پارامترهای متالورژیکی خاکستر کنسانتره و راندمان که درنتیجه تغییر خوراک ایجاد می شود را پیش بینی نمود و راهکارهای مناسب برای رسیدن به نتایج مطلوب را ازقبل به کاربست جهت انجام این کارازمدل سینتیکی مرتبه اول با ثابت نرخهای توزیع شده براساس طبقه های ابعادی استفاده گردید مشخصات گونه های مختلف خوراک و توزیع زمان ماند درهرردیف سلول فلوتاسیون پارامترهای اصلی دراین نوع مدلسازی می باشند زمان ماندمتوسط خوراک درهر کدام از ردیفهای فلوتاسیون کارخانه با استفاده ازنمک به عنون ردیاب به ترتیب برای پرعیارکنی اولیه ۶/۶رمق گیر۹/۶و پرعیارکنی ثانویه ۱۲/۶ دقیقه بدست آمد. با انجام آزمون آزمایشگاهی فلوتاسیون خوراک به پنج گونه غیرخاکستر تندشناورشونده غیرخاکستر کندشناورشونده خاکسترتندشناورشونده خاکسترکندشناورشونده و غیرخاکستر و خاکستر غیرقابل شناور تقسیم گردید با درنظر گرفتن سهم هرکدام از این گونه ها و ثابت سینتیک مربوط مدلسازی انجام گرفت