سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن عبدی – شرکت مهندسی سپاسد، موسسه توسعه، تهران
ستار خواجوندخزاعی – شرکت مهندسی سپاسد، موسسه توسعه، تهران

چکیده:

امروزه مد لساز یهای عددی با پیشرفت سخت افزار رایان هها و افزایش توانایی انجام محاسبات پیچیده و تکراری، رشد بسیاری یافته است و تقریبا م یتوان هر ساز های با پیچیدگ یهای زیاد را مد لسازی و تحلیل کرد. نر مافزارهای مختلف برای مد لساز یهای عددی جریان آب در ساز ههای هیدرولیکی از جمله سرریزها توسعه یافته است. این برنام ههای به کاربر این امکان را م یدهد که سرریزهای مختلف از جمله سرریزهای تونلی را بتواند مد لسازی و تحلیل کند. در سدهایی که امکان جانمایی سرریز روی بدنه یا روی تکی هگا هها به صورت روباز وجود ندارد، سرریزهای تونلی م یتواند گزینه مناسبی برای تخلیه سیلاب م یتواند مورد بررسی قرار گیرد. سد رودبار لرستان با ارتفاع ۱۵۸ یکی از بلندترین سدهای خاکی در حال ساخت کشور است. در مطالعات این سد، سرریزهای مختلفی از جمله سرریز اوجی آزاد و دریچ هدار، سرریز جانبی و سرریز تونلی مورد نظر بوده است که در نهایت با در نظر گرفتن جمیع شرایط زمی ن شناختی، ساز های، مسائل اجرایی و… سرریز تونلی به عنوان گزینه مناسب جهت انجام مطالعات دقی قتر انتخاب شد. برای تکمیل مطالعات مدل فیزیکی این گزینه با مقیاس ۱:۴۰ ساخته شد. دراین مطالعه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD) و شبی هسازی جریان توسط نر مافزار FLOW 3D به بررسی خصوصیات جریان آب در سرریز تونلی راست با پرتابه جامی شکل و مقایسه آن با مدل فیزیکی ساخته شده پرداخته م یشود و پروفی لهای سطح آزاد، فشار هیدرواستاتیک کف و سرعت در مقاطع مختلف بین دو مدل فیزیکی و عددی مقایسه م یشود