سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی فرجی – کارشناس ارشد فیزیکدریا،کارشناسهواشناسی دریایی واحد تحقیقاتهواشناس
حسن سعیدی – کارشناس ارشد فیزیکدریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،مدرسدانشگ

چکیده:

از نقطه نظر علم اقیانوسشناسی فیزیکی ،وزشباد درامتداد ساحل و هیدرودینامیکجریانات به وجود مناطقی با پتانسیل وقوع فراجوشی اشاره می کند. فراجوشی، عامل اصلی شناختهشده برای باروری پلانکتونها در لایههای سطحی استواین نواحی سهم بزرگی در افزایشصید دارند. در این پایان نامه وقوع فراجوشی در منطقه شمالی خلیج فارسکه بیشتر متمرکز بر بررسی های فیزیکی کیفی می باشد مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی شبکه مورد استفاده در مدل ۱۵۹*۱۱۷ می باشد که شامل کل خلیج فارسوبخشی از دریای عمان می باشد.دراین مطالعه از یکمدل سه بعدی هیدرودینامیکی COHERENS استفاده شده استکه در حالتعمودی از سطح تا بستر ۱۰ تراز سیگما در نظر گرفته شده است. عمق سنجی و موقعیت خطوط ساحلی استفاده شده در این مدل بر حسبداده های ETOPO-2 هستند که در یکشبکه ۴دقیقه ای درون یابی شده اند. مدل برای مدت ۲۰ سال اجرا گردید که طی آن سرعت ،جهتو تداوم های متفاوتی را برای باد در یک سال آخر اجرای مدل اعمال کردیم. نتایج با استفاده از نرم افزار فررت بصورتاشکال گرافیکی که شامل عکسالعمل این پارامترها در تغییر دمای سطح آب وبه تبع آن ایجاد پدیده فراجوشی بود،مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج حاصله از مدل با مطالعاتدیگری که وقوع پدیده فراجوشی را در این منطقه پیشگویی کرده بودند مقایسه شده ودر نهایتموثرترین سرعت،جهتوتداوم باد برای وقوع پدیده فراجوشی در منطقه مذکور استخراج گردید.که نتایج این مطالعه با مشاهدات میدانی توافق خوبی دارد.