سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مقسمی – کارشناس ارشد سازهای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
شکراله حاجیوند – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
ندا مشرقی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

موفقیت اقدامات انجام شده به منظور احیای مسیرهای جریان با هدف احیای موثر سازه های جریان و کارکرد آنها بوسیله تحلیل های جامع از واکنش های ژئومورفیک احتمالی جریان نسبت به آن اقدامات، آسان تر به دست می آیدفرآیندهای پیچیده هیدرولوژیکی و ژئومورفیکی شکل کانال را تعیین می نماید ابزارهای تحلیلی سیاده ای برای این منظور در اختیار دست اندرکاران است اما تعداد اندکی از آنان به صورت فرآیند پایه و دینامیکی می باشند کارشناسانوزارت کشاورزی ایالات متحده، اداره تحقیقات کشیاورزی و آزمایشیگاه ملیی رسیوب NSL ( میدل CONCEPTS را توسعه بخشیده اند این مدل یک مدل فرآیند پایه و دینامیکی است که وضیعیت هییدرولیکی کانال های با ز، انتقالرسوب و مورفولوژی کانال را شبیه سازی می کند مدل CONCEPTS شامل تحقیقاتی است که در پنج سال گذشتهتوسط کارشناسان NSL برای بهبود شناخت فرآیند های کنترل کننده تغیییر عیرک کانیال و مکانیک ساحل صیورت گرفته است مؤلفه فرسایش ساحل در مدل CONCEPTS نیز توسعه بیشتری یافته اسیت تا قشر نگاری Stratig raphy ( مواد ساحل را نیز شامل گردد آزمایش های مؤلفه جدید با استفاده از دادهیای بدسیت آمیده در یک دوره ۵ ساله در رودخانه گودوین، می سی سی پی در حال پیگیری است نتایج اولیه نشان می دهدکه مولفه مذکور می توانیدفرسایش زیرین سواحل جریان را پیش بینی کند اما عقب نشینی قسمت فوقانی دیواره بیرونی ساحل را حدوداً ۲۱ متر کمتر از حد مورد نظر پیش بینی می کند زیرا تأثیر تنش های برشی بحرانی در ایجاد فرسایش جانبی درانتهای ساحل بسیار اندک است