سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فخرالدین صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدمحمدعلی رضوی –

چکیده:

در این پژوهش از مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیشگیری شار تراوه درصد دفع کلرید سدیم طی نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری استفاده گردیده است فرایند نانوفیلتراسیون درسه سطح دمایی ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درجه سانتی گراد درفشارهای ۱و۱/۵و۲ مگاپاسگال درسه سطح غلظتی ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰گرم برلیتر و در دو سطح PH برابر ۸و۹ انجام گرفت به منظور پیشگیری شاره تراوه و درصد دفع کلرید سدیم از شبکه عصبی چند لایه با ۴ ورودی و ۲خروجی استفاده شد نتایج نشان داد شبکه ای با تعداد ۹ نرون دریک لایه پنهان و با استفاده از تابع انتقال تانژانت هیپربولیک و تکنیک اپتیمم سازی لیونبرگ ودرصد داده های مورد استفاده برای تربیت ارزیابی / آزمون برابر ۳۰/۳۰/۴۰ می توان به خوبی شارتراوه r=0/98 ,درصد دفع کلرید سدیم r=0/88 درطی نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری را پیشگویی نمود.