سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خالد گمار – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی صادقی –
علی اسحق بیگی –
اسماعیل عرارگاطع –

چکیده:

مطالعه سنتیک خشک شدن برای طراحی شبیه سازی و بهینه سازی فرایند پیچیده خشک کردن اهمیت دارد دراین تحقیق مدلسازی عددی انتقال جرم خشک شدن ورقه های گوجه فرنگی از طریق حل صریح معادله قانون دوم فیک با نرم افزار Matlab R2008 صورت گرفت نتایج نشان داد با افزایش دما و سرعت جریان هوا مقادیر ضریب انتشار موثر رطوبت افزایش یافت همچنین مقادیر این ضریب درحالتی که خشک کن مجهز به پمپ حرارتی بود بیشتر از مقادیر مربوطه درحالت خشک کن هوای داغ مرسوم بود درخشک کردن با پمپ حرارتی ضریب انتشار موثر رطوبت از ۳/۰۰۴۱×۱۰ -۹ متر مربع برثانیه برای دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و سرعت هوای ۱ متر برثانیه تا ۶/۱۸۱۳۵×-۹ ۱۰ متر مربع برثانیه برای دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و سرعت هوای ۱/۵ متر برثانیه متغیر بود. با توجه به نتایج بدست امده مدل توسعه یافته از دقت بالایی درپیش بینی فرایند خشک شدن ورقه های گوجه فرنگی تحت شرایط مختلف برخوردار بود.